Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://webgate.ec.europa.eu

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@bodymania.sk.

Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Prevádzkovateľom webových stránok a obchodu www.bodymania.sk je spoločnosť Bodymania s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 05107938, vedená na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 93631.

1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len V.O.P.) upravujú vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len “kupujúci”) a prevádzkovateľom e-shopu (ďalej len “predávajúci”) v oblasti predaja tovaru. Vykonaním objednávky kupujúci akceptuje Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len “obchodné podmienky”). Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia platným znením týchto podmienok, ktoré sú záväzné pre obe strany, pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak. Obchodné podmienky špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho kupujúcich a v platnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (dodanie tovaru), sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.3. Objednaný tovar sa štandardne posiela na územie Českej republiky a Slovenska. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s podmienkami online elektronického obchodu. Po prijatí objednávky kupujúci zašle potvrdenie o prijatí objednávky a celkovú sumu objednaného tovaru na e-mailovú adresu. Toto zhrnutie je pre kupujúceho, odporúčame si ho prejsť a skontrolovať obsah objednávky. Daňový doklad dostane kupujúci spolu s objednaným tovarom. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktoré nie sú výslovne regulované týmito VO.P. sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj s jeho súvisiacimi predpismi.

2.1. Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – prijatá objednávka (ďalej len “tovar”). Obrázky na týchto výrobkoch sú len ilustratívne a nemusia nevyhnutne zodpovedať skutočným skutočnostiam. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenník bez predchádzajúceho upozornenia!

3.1. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba také svoje osobné a kontaktné údaje, ktoré sú nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho sa riadia zák. 101/2000 Zz, najmä § 5 ods. B) a odseku 6.

3.2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané len za účelom uskutočnenia plnenia zmluvy (vybavenie objednávky) s kupujúcim. Nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk či dopravu (napr. banky, dopravca) súvisiace s objednávkou kupujúceho.

3.3. Požadované údaje pri objednávaní alebo registrácii fyzickej osoby (občana):

* Meno, priezvisko, titul

* Plná platná poštová adresa na doručenie

* Funkčná e-mailová adresa

* Číslo mobilného telefónu

3.4. Všetky údaje a štatistiky o nákupoch, ktoré sú získané počas prevádzky a je nutné ich archivovať napr. z dôvodu reklamácie, nie sú poskytované tretím stranám.

3.5. Vykonaním objednávky tovaru registráciou na webových stránkach www.bodymania.sk zákazník súhlasí s archiváciou a so spracovaním osobných a kontaktných údajov a dát o nákupoch. Kupujúci týmto zároveň súhlasí s odovzdaním informácií, potrebných k úspešnému doručeniu objednávky prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru predávajúceho. Preprava zásielok sa riadi VOP daného dopravcu.

4.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a podrobností.

4.2. Tovar si môžete objednať nasledujúcimi spôsobmi:

– prostredníctvom internetového obchodu na adrese http://www.bodymania.sk (ďalej len “e-shop”)

-elektronická pošta na adrese: obchod@bodymania.sk.

– objednávky cez e-shop sú akceptované a registrované 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4.3. Postup pri objednávaní:

Kupujúci umiestni vybraný tovar do košíka. Po dokončení nákupu vyplní svoje prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pokiaľ tak neurobil pred zakúpením a dokončením objednávky podľa krokov. Neregistrovaní zákazníci vyplnia všetky údaje na formulári a potom porade dokončia podľa každého kroku. Systém spracuje a odošle objednávku a generuje automatickú e-mailovú správu (sumu objednaného tovaru) na e-mailovú adresu kupujúceho. Upozorňujeme, že objednávka sa stáva záväznou podľa § 43a / 1 až po potvrdenie predávajúceho o prijatí objednávky. Automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý informuje o prijatí objednávky, je na účely kupujúceho iba ako kópia objednávky.

5.1. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípadoch fluktuácie výmenného kurzu, výrazného zvýšenia inflácie alebo významných zmien v podmienkach dodávateľa s výrobcami a inými dodávateľmi tovaru.

5.2. Kúpna cena sa bude považovať za zaplatenú iba pripísaním celej konečnej kúpnej ceny (za tovar a prepravu) na bežný účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti na dobierku pri dodaní tovaru. V prípade nedodržania akéhokoľvek platobného obdobia je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% splatnej sumy za každý deň omeškania. Právo na vlastníctvo tovaru prechádza od predávajúceho kupujúcemu až po zaplatení plnej kúpnej ceny.

5.3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prijatie tovaru kupujúcim je v podstate možné až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

5.4. cena tovaru sa pripočíta k cene prepravy, ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť spolu s cenou tovaru. Predávajúci ponúka tieto spôsoby platby:

– na dobierku

– platba kreditnou kartou alebo kreditnou kartou

5.5. Ceny uvedené v internetovom obchode www.bodymania.sk sú vždy vrátane DPH. Ceny v online obchode môžeme zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Záväzná cena je cena uvedená v objednávke, ktorá bola automaticky vygenerovaná alebo osobne odoslaná.

6.1. Dodávky sa doručujú len v pracovných dňoch kedykoľvek v časovom rozpätí od 9 do 17 hodín. Je nutné uviesť takú adresu doručenia, na ktorej sa príjemca (kupujúci) alebo ním poverená osoba v pracovných dňoch v týchto časoch vyskytuje (napr .: adresa zamestnania, susedia, príbuzní a pod.) Dopravca má k dispozícii telefónny kontakt príjemcu alebo ním poverenej osoby a môže ho použiť. V prípade, že príjemca (alebo jeho splnomocnená osoba) nie je prítomný na dodacej adrese, vodič vhodí oznámenie do poštovej schránky. Urobí to však len vtedy, ak má bezproblémový prístup k poštovej schránke.

6.2. Kupujúci je povinný ihneď po doručení skontrolovať stav zásielky (počet zásielok, celistvosť pásky alebo balenie, poškodenie krabice a pod.). Ak sa stane, že zásielka príde viditeľne pomliaždená, zdeformovaná, natrhnutá, alebo prelepená páskou dopravcu, kupujúci by mal požiadať prítomného vodiča prepravnej spoločnosti o zaznamenanie týchto skutočností do protokolu pri preberaní. Ide o tzv. Prevzatie s rezerváciou. Kupujúci prepravcovi oznámi svoje výhrady k zásielke a požiada o ich zápis do správy o doručení. Poznámka na poškodených obaloch je veľmi dôležitá! Ak po vybalení zásielky s rezerváciou (napr. poškodený alebo poprášený obal) kupujúci zistí poškodenie tovaru, rezervácia na uznanie reklamácie bude rozhodujúca. V prípade, že kupujúci akceptuje obal neúmyselne a následne nájde poškodený tovar a obal zásielky, takýto nárok na reklamáciu sa nebude brať do úvahy. V prípade poškodenia zásielky musí kupujúci tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu všeobecne platným komunikačným prostriedkom alebo osobne. Ak sa na posúdenie poškodenia zásielky vyžaduje videozáznam alebo iná dokumentácia, použije sa písomný kontakt s rýchlejšou a preferovanou e-mailovou adresou obchod@bodymania.sk. Predloženie dokumentácie a videozáznamu sa musí vykonať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od doručenia tovaru. Príloha emailu musí obsahovať dôkladné zdokumentovanie zásielky fotografiami (obal vrátane prepravného štítku, výstelka, vlastné poškodený tovar), zápis o stave zásielky spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Budeme s vami sledovať a iniciovať škody.

6.3. Postup pri doručení iného tovaru, než bolo objednané: ak má kupujúci podľa výrazne rozdielnej váhy doručeného balíka oproti objednanému tovaru podozrenie, že by mohlo ísť o omyl / zámenu balíkov atp., zásielku nepreberá a požiada vodiča o jej uložení na depe . Kupujúci okamžite kontaktuje predajcu na obchod@bodymania.sk a požiada o preskúmanie situácie. V prípade, že balík kupujúci prevezme a po jeho otvorení zistí, že mu bola doručená iná objednávka / iný tovar, výrobky neotvára ani ich obaly inak NEPORUŠUJE. Všetko je dôkladne zdokumentované fotografiami (kolónka vrátane prepravného štítku, faktúry, obsah balenia – všetok tovar). Potom sa ihneď s nami skontaktuje na e-mailovej adrese obchod@bodymania.sk a pošle všetky fotografie a dokumenty v prílohách. Predávajúci kupujúceho bude potom kontaktovať za účelom vyriešenia zámeny. V podobných prípadoch sa vodiči zvyčajne vrátia pre nesprávne odoslané zásielky a potom zabezpečia ich správne doručenie. Preto je skutočne dôležité, aby sa jednotlivé produkty neotvárali. V opačnom prípade budú produkty kupujúcemu účtované.

7.1. V prípade objednávky tovaru z bežnej ponuky predávajúceho sa zásielka doručí odosielateľovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní po tom, čo kupujúceho objednávka bola schválená alebo celá kúpna cena bola pripísaná na účet predávajúceho. Ak objednávku nie je možná v tomto termíne vybaviť, kupujúci bude upovedomený najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky alebo bude oznámený nový dátum dodania. V prípade objednávok s prepravou je kupujúci povinný správne prevziať tovar od dopravcu najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia zásielky, skontrolovať integritu zásielok, počet zásielok a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ihneď oznámiť dopravcovi zistenú chybu. Faktúra je zahrnutá v balíku a taktiež ako príloha potvrdenej objednávky. Pre objednávky s osobným odberom je kupujúci povinný prijať tovar na mieste dodania najneskôr do 7 kalendárnych dní.

8.1. V súlade so zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, ak tovar objednal inak ako osobne a bol mu dodaný akoukoľvek prepravnou službou. Ak kupujúci spĺňa všetky podmienky na zrušenie nižšie, kúpna cena mu bude vrátená za nepoškodený a neotvorený tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť v zákonnej lehote, musia byť splnené tieto podmienky:

– Pošlite e-mail na obchod@bodymania.sk s textom: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy z čísla DD.MM.RRRR (číslo faktúry) a požiadať o vrátenie sumy zaplatenej za položku na číslo účtu: ………………… … “Dátum a podpis.

– Dodať tovar na adresu predajcu spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu / e-mailu do 14 dní od doručenia tovaru.

– Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho by mal byť kompletný s pôvodným nepoškodeným obalom spolu s jasným označením obchodnej transakcie, na ktorú sa vzťahuje. Ak niečo z tohto, prípadne porušenie obalu alebo poškodenie tovaru, môžu byť po prijatí takéhoto tovaru fakturované kupujúcemu dodatočné náklady. Neodosielajte tovar na dobierku, tento spôsob nebude akceptovaný. Odporúčame poistenie vášho produktu.

– Pokiaľ nie je dohodnuté inak, s výhradou všetkých vyššie uvedených podmienok vrátenia tovaru Vám pošleme peniaze na tovar prevodom na Váš účet do 30 pracovných dní od fyzického prevzatia tovaru.

– Ak nesplníte niektorú z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť prijať odber a tovar sa vráti na náklady predávajúceho. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať akékoľvek dodatočné náklady.

8.2. Paragraf 53 ods. 10 udáva nárok predávajúceho na pokrytie skutočne vynaložených nákladov, ak sa rozhodne kupujúci v zákonnej lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo ak tovar v riadnej lehote neprevezme.

8.3. Neprijatie zásielky s objednaným tovarom sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy, kúpna zmluva musí byť výslovne zrušená. V opačnom prípade predávajúci účtuje pokutu vo výške 1% z celkovej nesplatenej sumy za každý deň neplatenia. Nepodporené pohľadávky sú splatné vykonávajúcej spoločnosti.

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

– cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila a zákazník neakceptuje zmenu ceny.

– kupujúci vyplnil nesprávne alebo neúplné kontaktné údaje, kupujúci nie je k dispozícii, nereaguje na e-maily

– objednávka zostala nezaplatená kupujúcim viac ako 7 kalendárnych dní

– príkaz nebol kupujúcim včas odoslaný

V prípade, že k tomu dôjde, predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho, aby sa dohodol na ďalšom kroku. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, táto čiastka bude prevedená na účet.

10.1. Záručné podmienky pre tovar sa riadia postupom reklamácie predávajúceho.

11.1. Tieto Zmluvné podmienky platia od 6.9.2017 a zrušia akékoľvek predchádzajúce ustanovenia a postupy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je týmito obchodnými podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich právami a povinnosťami vyplývajúcich zo zmluvy obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl. a iných právnych predpisov Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.)

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho
a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Bodymania s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 6.9.2017