Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom webových stránok a obchodu www.bodymania.sk je spoločnosť SEE shop, s.r.o., Gajova 2513/4, 811 09, Bratislava, IČO: 50298879, Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č.110984/B.

1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len V.O.P.) upravujú vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len “kupujúci”) a prevádzkovateľom e-shopu (ďalej len “predávajúci”) v oblasti predaja tovaru. Vykonaním objednávky kupujúci akceptuje Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len “obchodné podmienky”). Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia platným znením týchto podmienok, ktoré sú záväzné pre obe strany, pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak. Obchodné podmienky špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho kupujúcich a v platnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (dodanie tovaru), sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.3. Objednaný tovar sa štandardne posiela na územie Českej republiky a Slovenska. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s podmienkami online elektronického obchodu. Po prijatí objednávky kupujúci zašle potvrdenie o prijatí objednávky a celkovú sumu objednaného tovaru na e-mailovú adresu. Toto zhrnutie je pre kupujúceho, odporúčame si ho prejsť a skontrolovať obsah objednávky. Daňový doklad dostane kupujúci spolu s objednaným tovarom. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktoré nie sú výslovne regulované týmito VO.P. sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy sú len položky uvedené v kúpnej zmluve – prijatá objednávka (ďalej len “tovar”). Obrázky na týchto výrobkoch sú len ilustratívne a nemusia nevyhnutne zodpovedať skutočným skutočnostiam. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenník bez predchádzajúceho upozornenia!

3. Bezpečnosť a ochrana informácií

3.1. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba také svoje osobné a kontaktné údaje, ktoré sú nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho sa riadia zák. 101/2000 Zz, najmä § 5 ods. B) a odseku 6.

3.2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané len za účelom uskutočnenia plnenia zmluvy (vybavenie objednávky) s kupujúcim. Nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk či dopravu (napr. banky, dopravca) súvisiace s objednávkou kupujúceho.

3.3. Požadované údaje pri objednávaní alebo registrácii fyzickej osoby (občana):

* Meno, priezvisko, titul

* Plná platná poštová adresa na doručenie

* Funkčná e-mailová adresa

* Číslo mobilného telefónu

3.4. Všetky údaje a štatistiky o nákupoch, ktoré sú získané počas prevádzky a je nutné ich archivovať napr. z dôvodu reklamácie, nie sú poskytované tretím stranám.

3.5. Vykonaním objednávky tovaru registráciou na webových stránkach www.bodymania.sk zákazník súhlasí s archiváciou a so spracovaním osobných a kontaktných údajov a dát o nákupoch. Kupujúci týmto zároveň súhlasí s odovzdaním informácií, potrebných k úspešnému doručeniu objednávky prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru predávajúceho. Preprava zásielok sa riadi VOP daného dopravcu.

4. Objednanie tovaru, vznik zmluvy

4.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a podrobností.

4.2. Tovar si môžete objednať nasledujúcimi spôsobmi:

– prostredníctvom internetového obchodu na adrese http://www.bodymania.sk (ďalej len “e-shop”)

-elektronická pošta na adrese: obchod@bodymania.sk.

– objednávky cez e-shop sú akceptované a registrované 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4.3. Postup pri objednávaní:

Kupujúci umiestni vybraný tovar do košíka. Po dokončení nákupu vyplní svoje prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pokiaľ tak neurobil pred zakúpením a dokončením objednávky podľa krokov. Neregistrovaní zákazníci vyplnia všetky údaje na formulári a potom porade dokončia podľa každého kroku. Systém spracuje a odošle objednávku a generuje automatickú e-mailovú správu (sumu objednaného tovaru) na e-mailovú adresu kupujúceho. Upozorňujeme, že objednávka sa stáva záväznou podľa § 43a / 1 až po potvrdenie predávajúceho o prijatí objednávky. Automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý informuje o prijatí objednávky, je na účely kupujúceho iba ako kópia objednávky.

5. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípadoch fluktuácie výmenného kurzu, výrazného zvýšenia inflácie alebo významných zmien v podmienkach dodávateľa s výrobcami a inými dodávateľmi tovaru.

5.2. Kúpna cena sa bude považovať za zaplatenú iba pripísaním celej konečnej kúpnej ceny (za tovar a prepravu) na bežný účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti na dobierku pri dodaní tovaru. V prípade nedodržania akéhokoľvek platobného obdobia je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% splatnej sumy za každý deň omeškania. Právo na vlastníctvo tovaru prechádza od predávajúceho kupujúcemu až po zaplatení plnej kúpnej ceny.

5.3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prijatie tovaru kupujúcim je v podstate možné až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

5.4. cena tovaru sa pripočíta k cene prepravy, ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť spolu s cenou tovaru. Predávajúci ponúka tieto spôsoby platby:

– na dobierku

– platba kreditnou kartou alebo prevodom na bankový účet

5.5. Ceny uvedené v internetovom obchode www.bodymania.sk sú vždy vrátane DPH. Ceny v online obchode môžeme zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Záväzná cena je cena uvedená v objednávke, ktorá bola automaticky vygenerovaná alebo osobne odoslaná.

6. Podmienky dodávky, doprava, poštovné

6.1. Dodávky sa doručujú len v pracovných dňoch kedykoľvek v časovom rozpätí od 9 do 17 hodín. Je nutné uviesť takú adresu doručenia, na ktorej sa príjemca (kupujúci) alebo ním poverená osoba v pracovných dňoch v týchto časoch vyskytuje (napr .: adresa zamestnania, susedia, príbuzní a pod.) Dopravca má k dispozícii telefónny kontakt príjemcu alebo ním poverenej osoby a môže ho použiť. V prípade, že príjemca (alebo jeho splnomocnená osoba) nie je prítomný na dodacej adrese, vodič vhodí oznámenie do poštovej schránky. Urobí to však len vtedy, ak má bezproblémový prístup k poštovej schránke.

6.2. Kupujúci je povinný ihneď po doručení skontrolovať stav zásielky (počet zásielok, celistvosť pásky alebo balenie, poškodenie krabice a pod.). Ak sa stane, že zásielka príde viditeľne pomliaždená, zdeformovaná, natrhnutá, alebo prelepená páskou dopravcu, kupujúci by mal požiadať prítomného vodiča prepravnej spoločnosti o zaznamenanie týchto skutočností do protokolu pri preberaní. Ide o tzv. Prevzatie s rezerváciou. Kupujúci prepravcovi oznámi svoje výhrady k zásielke a požiada o ich zápis do správy o doručení. Poznámka na poškodených obaloch je veľmi dôležitá! Ak po vybalení zásielky s rezerváciou (napr. poškodený alebo poprášený obal) kupujúci zistí poškodenie tovaru, rezervácia na uznanie reklamácie bude rozhodujúca. V prípade, že kupujúci akceptuje obal neúmyselne a následne nájde poškodený tovar a obal zásielky, takýto nárok na reklamáciu sa nebude brať do úvahy. V prípade poškodenia zásielky musí kupujúci tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu všeobecne platným komunikačným prostriedkom alebo osobne. Ak sa na posúdenie poškodenia zásielky vyžaduje videozáznam alebo iná dokumentácia, použije sa písomný kontakt s rýchlejšou a preferovanou e-mailovou adresou obchod@bodymania.sk. Predloženie dokumentácie a videozáznamu sa musí vykonať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od doručenia tovaru. Príloha emailu musí obsahovať dôkladné zdokumentovanie zásielky fotografiami (obal vrátane prepravného štítku, výstelka, vlastné poškodený tovar), zápis o stave zásielky spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Budeme s vami sledovať a iniciovať škody.

6.3. Postup pri doručení iného tovaru, než bolo objednané: ak má kupujúci podľa výrazne rozdielnej váhy doručeného balíka oproti objednanému tovaru podozrenie, že by mohlo ísť o omyl / zámenu balíkov atp., zásielku nepreberá a požiada vodiča o jej uložení na depe . Kupujúci okamžite kontaktuje predajcu na obchod@bodymania.sk a požiada o preskúmanie situácie. V prípade, že balík kupujúci prevezme a po jeho otvorení zistí, že mu bola doručená iná objednávka / iný tovar, výrobky neotvára ani ich obaly inak NEPORUŠUJE. Všetko je dôkladne zdokumentované fotografiami (kolónka vrátane prepravného štítku, faktúry, obsah balenia – všetok tovar). Potom sa ihneď s nami skontaktuje na e-mailovej adrese obchod@bodymania.sk a pošle všetky fotografie a dokumenty v prílohách. Predávajúci kupujúceho bude potom kontaktovať za účelom vyriešenia zámeny. V podobných prípadoch sa vodiči zvyčajne vrátia pre nesprávne odoslané zásielky a potom zabezpečia ich správne doručenie. Preto je skutočne dôležité, aby sa jednotlivé produkty neotvárali. V opačnom prípade budú produkty kupujúcemu účtované.

7. Doba dodania

7.1. V prípade objednávky tovaru z bežnej ponuky predávajúceho sa zásielka doručí odosielateľovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní po tom, čo kupujúceho objednávka bola schválená alebo celá kúpna cena bola pripísaná na účet predávajúceho. Ak objednávku nie je možná v tomto termíne vybaviť, kupujúci bude upovedomený najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky alebo bude oznámený nový dátum dodania. V prípade objednávok s prepravou je kupujúci povinný správne prevziať tovar od dopravcu najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia zásielky, skontrolovať integritu zásielok, počet zásielok a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ihneď oznámiť dopravcovi zistenú chybu. Faktúra je zahrnutá v balíku a taktiež ako príloha potvrdenej objednávky. Pre objednávky s osobným odberom je kupujúci povinný prijať tovar na mieste dodania najneskôr do 7 kalendárnych dní.

8. Zrušenie zmluvy

8.1.Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Ak kupujúci spĺňa všetky podmienky na odstúpenie od zmluvy, kúpna cena mu bude vrátená za nepoškodený a neotvorený tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť v zákonnej lehote, musia byť splnené tieto podmienky:

– Pošlite e-mail na obchod@bodymania.sk s textom: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy z čísla DD.MM.RRRR (číslo faktúry) a požiadať o vrátenie sumy zaplatenej za položku na číslo účtu: ………………… … “Dátum a podpis.

– Dodať tovar na adresu predajcu spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu / e-mailu do 14 dní od doručenia tovaru.

– Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho by mal byť kompletný s pôvodným nepoškodeným obalom spolu s jasným označením obchodnej transakcie, na ktorú sa vzťahuje. Ak niečo z tohto, prípadne porušenie obalu alebo poškodenie tovaru, môžu byť po prijatí takéhoto tovaru fakturované kupujúcemu dodatočné náklady. Neodosielajte tovar na dobierku, tento spôsob nebude akceptovaný. Odporúčame poistenie vášho produktu.

– Pokiaľ nie je dohodnuté inak, s výhradou všetkých vyššie uvedených podmienok vrátenia tovaru Vám pošleme peniaze na tovar prevodom na Váš účet do 30 pracovných dní od fyzického prevzatia tovaru.

– Ak nesplníte niektorú z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť prijať odber a tovar sa vráti na náklady predávajúceho. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať akékoľvek dodatočné náklady.

8.2. Paragraf 53 ods. 10 udáva nárok predávajúceho na pokrytie skutočne vynaložených nákladov, ak sa rozhodne kupujúci v zákonnej lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo ak tovar v riadnej lehote neprevezme.

8.3. Neprijatie zásielky s objednaným tovarom sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy, kúpna zmluva musí byť výslovne zrušená. V opačnom prípade predávajúci účtuje pokutu vo výške 1% z celkovej nesplatenej sumy za každý deň neplatenia. Nepodporené pohľadávky sú splatné vykonávajúcej spoločnosti.

9. Zrušenie objednávky predávajúcim

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

– cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila a zákazník neakceptuje zmenu ceny.

– kupujúci vyplnil nesprávne alebo neúplné kontaktné údaje, kupujúci nie je k dispozícii, nereaguje na e-maily

– objednávka zostala nezaplatená kupujúcim viac ako 7 kalendárnych dní

– príkaz nebol kupujúcim včas odoslaný

V prípade, že k tomu dôjde, predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho, aby sa dohodol na ďalšom kroku. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, táto čiastka bude prevedená na účet.

10. Záručné podmienky

10.1. Záručné podmienky pre tovar sa riadia postupom reklamácie predávajúceho.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

11.3. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

12. Doručovanie

12.1.Kupujúcemu môže byť doručený na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

13. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

13.1.Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi,všetko v platnom znení.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104
Fax: 02/ 58272 170
Email: ba@soi.sk

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Tieto Zmluvné podmienky platia od 23.5.2018 a zrušia akékoľvek predchádzajúce ustanovenia a postupy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné zmluvné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

14.2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi,všetko v platnom znení.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho
a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti SEE shop, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 23.5.2018